FAQs Complain Problems

पशु सेवा शाखा

पशु सेवा शाखाको कार्पयविवरण

रोजगार सेवा केन्द्र

रोजगार शाखा कार्यविवरण

  • गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान गरिबी निवारणको स्थानीय रणनीति तर्जुमा
  • गरिब घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन
  • गरिबी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य रोजगार तथा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना

सहकारी, महिला वालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा

सहकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका कार्यहरू
 सहकारी संस्था

न्यायिक समिति सचिवालय

 बारपाक सुलीकोट गाँउपालिका न्यायिक समितिको सचिवालय

                           श्री सनमाया गुरुङ – संयोजक

                           श्री जीत बहादुर नेपाली – सदस्य

                           श्री रुद्र प्रसाद अंगाई – सदस्य

न्यायिक समितिको सचिवालयको जिम्मेवारीहरू :

पशु सेवा शाखा

पशु सेवा शाकाको कार्यविवरण

Pages

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: